Filosofi – Dojo Kun


Dojo kun

Ginchin Funakoshis fem grunnleggende setninger beskriver karatens filosofi:

 

Hitotsu. Jinkaku Kansei ni Tsutomuro Koto – En. Perfeksjoner din karakter

 

Hitotsu. Makoto no Michi wo Mamoru Koto – En.  Vær trofast

 

Hitotsu. Doryoku no Seishin o Yashinau Koto – En.  Dyrk ånden til utholdenhet

 

Hitotsu. Reigi o Omonzuru Koto – En. Respekter andre

 

Hitotsu. Kekki no Yu o Imashimuru Koto – En. Unngå voldelig oppførsel